Versie april 2022

Algemene voorwaarden van GerichtR, statutair gevestigd te Lindberghstraat 22, Hoogeveen. GerichtR staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75372126.

Definities

Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden zijn algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW);
 2. Opdrachtnemer: GerichtR;
 3. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf; en diensten en/of werkzaamheden en/of producten van Opdrachtnemer afneemt c.q. Opdracht verleent aan de Opdrachtnemer;
 4. Opdracht: de overeenkomst(en) van Opdracht tot dienstverlening
 5. Onder dienstverlening van de Opdrachtnemer wordt verstaan, o.a.;
 6. Het adviseren bij het bouwen van een website;
 7. Inzetten op SEO

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Opdrachten, overeenkomsten en elke andere rechtsbetrekking als gevolg daarvan of verband daarmee verband houdend tussen GerichtR en een Opdrachtgever.
 2. Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met GerichtR schriftelijk tot stand zijn gekomen en door GerichtR als zodanig zijn aanvaard. De overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts voor de desbetreffende overeenkomst en Opdrachtgever kan aan de overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten met GerichtR.
 3. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
 4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met Opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsbetrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
 5. GerichtR is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen treden in werking, c.q. de gewijzigde versie van deze algemene voorwaarden zal tussen partijen toepasselijk zijn en treedt in de plaats van een eerdere versie van deze algemene voorwaarden, één maand na bekendmaking, of op een nader aangegeven datum, door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever dan wel een mededeling op de webpagina’s van GerichtR.

2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle door GerichtR uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. GerichtR heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Tussen GerichtR en Opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand nadat een Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk door GerichtR is aanvaard of indien GerichtR met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
 3. Indien door Opdrachtgever in de acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid of van welke aard dan ook, zijn aangebracht, komt in afwijking van lid 2 van dit artikel de overeenkomst eerst tot stand nadat GerichtR aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
 4. Voor zover Opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en de vertegenwoordiger of ge(vol)machtigde derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met GerichtR aangaat, dient deze vertegenwoordiger of ge(vol)machtigde zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens Opdrachtgever met schriftelijk bewijs aan te tonen. Wijzigingen in de bevoegdheid van Opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of ge(vol)machtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover GerichtR eerst van kracht worden nadat GerichtR daarvan schriftelijk door Opdrachtgever in kennis is gesteld.
 5. Opdrachtgever stemt ermee in dat GerichtR digitaal met hem en met derden communiceert. Opdrachtgever is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of wijziging van factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan GerichtR.

3. Uitvoering van de overeenkomst; verplichtingen van partijen

 1. GerichtR zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen uitvoeren.
 2. GerichtR draagt zorg voor de beschikbaarheid van de door haar verleende of te verlenen diensten, waarbij zij zich naar beste inzicht en vermogen inspant om een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid te bieden. GerichtR staat in geen geval in voor, en garandeert als zodanig in geen geval, dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met de systemen van GerichtR en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer GerichtR van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc.). Ter zake aanvaardt GerichtR geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard ook, jegens Opdrachtgever en/of derden.
 3. GerichtR staat in geen geval in voor, en garandeert als zodanig in geen geval, de geschiktheid van de door haar verleende of te verlenen diensten voor het doel dat Opdrachtgever voor ogen heeft, ook niet als dit doel voorafgaande aan of gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan GerichtR kenbaar is gemaakt. Opdrachtgever doet hierbij afstand van zijn recht op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt Opdrachtgever er op zijn kosten zelf zorg voor dat alle zaken en gegevens, zoals (maar niet beperkt tot) apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur, waarvan GerichtR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GerichtR worden verstrekt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van voornoemde zaken en van de verbindingen noodzakelijk om de door GerichtR verleende of te verlenen diensten operationeel te laten zijn.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan GerichtR zijn verstrekt en/of indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken niet of niet deugdelijk functioneren, heeft GerichtR het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Opdrachtgever draagt te allen tijde zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar website. GerichtR is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever zal GerichtR vrijwaren voor aanspraken, van welke aard ook, van derden ter zake.
 7. Opdrachtgever dient ook voor het overige zorg te dragen dat GerichtR tijdig met de overeengekomen werkzaamheden kan aanvangen en deze ongehinderd kan voortzetten en Opdrachtgever zal er op zijn kosten voor zorgdragen dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd. Opdrachtgever staat er verder voor in dat alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde vergunningen en ontheffingen tijdig zijn verleend en dat GerichtR steeds toegang heeft tot de plaatsen waar zij haar werkzaamheden dient uit te voeren, inclusief een eigen werkruimte met telefoon-, fax-, e-mail en internetaansluiting indien GerichtR daarom verzoekt. De kosten die ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voldoet komen voor rekening van Opdrachtgever en zal Opdrachtgever op eerste verzoek aan GerichtR vergoeden.
 8. Opdrachtgever verricht generlei handelingen, zoals maar niet beperkt tot het opstarten van processen en/of programma’s op de systemen van GerichtR, waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van GerichtR en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van GerichtR zouden kunnen hinderen.
 9. Het is Opdrachtgever in geen geval toegestaan de verbindingen met en/of de systemen van GerichtR dan wel de door GerichtR aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde opslag- en/of schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Nettiguette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van (kinder-)pornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers of systemen op het Internet (hacken) waarbij Opdrachtgever al dan niet enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het al dan niet aannemen van een valse hoedanigheid.
 10. Opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het Internet via de systemen van GerichtR van en naar de website van Opdrachtgever) niet wordt overschreden, en Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een eventuele dergelijke overschrijding, zulks conform het bepaalde in de overeenkomst.
 11. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden onder zijn gebruikersnaam van de door GerichtR verleende of te verlenen diensten gebruik te laten maken of zijn gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.
 12. Voor schade, van welke aard ook, aan GerichtR en/of derden, veroorzaakt door handelingen en/of gedragingen in strijd met het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, is Opdrachtgever jegens GerichtR en/of derden aansprakelijk. GerichtR is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, aan derden ontstaan door de in de vorige leden van dit artikel omschreven handelingen en/of gedragingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever zal GerichtR vrijwaren voor aanspraken, van welke aard dan ook, van derden uit dien hoofde.
 13. GerichtR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan Opdrachtgever verstrekte toegang tot en gebruik van de door GerichtR verleende of te verlenen diensten en systemen van GerichtR buiten gebruik te stellen wanneer Opdrachtgever handelt en/of zich gedraagt in strijd met het in de vorige leden van dit artikel bepaalde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, zonder dat GerichtR gehouden is tot enige vergoeding of compensatie aan Opdrachtgever.

4. Oplevering

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtgever zal GerichtR zo spoedig mogelijk overgaan tot het verrichten van de diensten en/of werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst.
 2. Een in het kader van de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen termijn is niet fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. GerichtR zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van vorenbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken. Een termijn wordt in ieder geval verlengd met de tijd waarin de uitvoering van de overeenkomst is belemmerd door toedoen van Opdrachtgever.
 3. In geval GerichtR door omstandigheden die aan GerichtR zijn toe te rekenen in verzuim is als bedoeld in lid b. van dit artikel is Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie, anders dan restitutie van reeds door Opdrachtgever aan GerichtR betaalde bedragen voor door GerichtR verrichte diensten en/of werkzaamheden.
 4. Naast het verrichten van de diensten en/of werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om voor ondersteuning, op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur, gebruik te maken van de helpdesk van GerichtR door middel van e-mail en telefoon. GerichtR behoudt zich het recht voor om de openingstijden van de helpdesk eenzijdig te wijzigen.

5. Prijzen

 1. Alle vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders door GerichtR is aangegeven.
 2. De door Opdrachtgever te betalen prijzen en tarieven zien slechts op de door GerichtR aan Opdrachtgever verleende of te verlenen diensten en zijn derhalve exclusief c.q. zien derhalve niet op door GerichtR of Opdrachtgever in het belang van de uitvoering van de overeenkomst te maken of gemaakte kosten, zoals maar niet beperkt tot telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met de systemen van GerichtR of transport van informatie tussen de systemen van GerichtR en Opdrachtgever, welke kosten voor rekening van Opdrachtgever komen en als zodanig door GerichtR extra bij Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
 3. Indien GerichtR ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, in welke vorm of uit welke hoofde dan ook, die niet in de overeenkomst tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, of indien kosten ontstaan voor GerichtR doordat Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is of is gebleven en daardoor de uitvoering van de overeenkomst voor GerichtR onmogelijk maakt, bemoeilijkt of doordat de uitvoering van de overeenkomst door  enige andere oorzaak buiten de invloedssfeer van GerichtR wordt vertraagd, worden deze werkzaamheden of  kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig bij Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 4. GerichtR is gerechtigd de verschuldigde prijs en kosten periodiek aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. GerichtR is gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs of tarief. Indien na het sluiten van de overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs of tarief optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met Opdrachtgever overeengekomen prijs of tarief. Verhogingen van de prijs of tarief na voornoemde periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

6. Betaling

 1. Facturen dienen door Opdrachtgever te zijn voldaan binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum. Indien Opdrachtgever niet binnen voornoemde termijn volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden een vertragingsrente gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen GerichtR en Opdrachtgever geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 2. Betalingen dienen door Opdrachtgever te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van Opdrachtgever op verrekening met een vordering op GerichtR is uitgesloten.
 3. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, door GerichtR tussentijds aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 5. GerichtR is te allen tijde gerechtigd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van Opdrachtgever. GerichtR is te allen tijde (al dan niet naar aanleiding van voornoemde kredietwaardigheidscontrole) gerechtigd alvorens (verder) te presteren van Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen en/of redelijke zekerheid – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor de nakoming van betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van Opdrachtgever te verlangen. Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van GerichtR daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.
 6. Indien GerichtR tegen Opdrachtgever die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Opdrachtgever met een minimum van 15% van de openstaande factuurbedragen.
 7. Zolang Opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan hij geen gebruik maken van de door GerichtR verleende of te verlenen diensten en blijft een eventueel op zijn verzoek door GerichtR aangevraagde domeinnaam ter beschikking van GerichtR, zulks ongeacht de rechten welke Opdrachtgever op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt Opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de openstaande facturen en eventueel verschuldigde rente en kosten. GerichtR draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door Opdrachtgever van zijn recht(en) op de domeinnaam en/of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze wijzigingen of aanvullingen op schrift zijn gesteld en door GerichtR schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Indien het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst door een wijziging of aanvulling van de overeenkomst wordt beïnvloed en/of indien een wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële (een verhoging van prijs of tarief, of anderszins) en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal GerichtR Opdrachtgever hierover informeren.

8. Duur van de overeenkomst; opzegging

 1. De duur van de overeenkomst voor een domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
 2. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald wordt een overeenkomst voor alle overige diensten en/of producten van GerichtR aangegaan voor de duur van 12 maanden en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd met telkens een zelfde duur, behoudens tijdige opzegging door Opdrachtgever of door GerichtR in overeenstemming met het bepaalde in lid 3. van dit artikel.
 3. Opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzeggen tegen het einde van de overeengekomen duur, alsmede iedere verlengde duur, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één kalendermaand. GerichtR is gerechtigd de overeenkomst op ieder moment schriftelijk en aangetekend op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één kalendermaand. Indien Opdrachtgever gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden geen gebruik maakt van de diensten van GerichtR, is GerichtR gerechtigd een aansluiting zonder nadere kennisgeving met onmiddellijke ingang af te sluiten.
 4. In geval van (tussentijdse) opzegging als in dit artikel bepaald heeft GerichtR recht op betaling van facturen die betrekking hebben op de tot de beëindiging van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

9. Klachten

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft jegens GerichtR met betrekking tot de door GerichtR verrichte diensten en/of werkzaamheden, dan dient Opdrachtgever deze klacht binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de betreffende diensten en/of werkzaamheden, eerst schriftelijk aan GerichtR voor te leggen.
 2. Indien een klacht over verrichte diensten en/of werkzaamheden gegrond is, zal Opdrachtgever GerichtR in de gelegenheid stellen de diensten en/of werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn te verrichten zoals overeengekomen. Indien een gegronde klacht niet binnen redelijke termijn wordt of kan worden verholpen, dan zal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 (Aansprakelijkheid).
 3. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

10. Persoonsgegevens

 1. Partijen verbinden zich over en weer om (persoons-)gegevens van de andere partij of derden te behandelen overeenkomstig de op enig moment op ieder van hen van toepassing zijnde (privacy-)wet- en regelgeving ter zake de verwerking van deze (persoons-)gegevens, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Partijen vrijwaren elkaar over en weer van aansprakelijkheid in het geval een partij wordt aangesproken door een derde op grond van een inbreuk op de (privacy-)rechten van deze derde als gevolg van een handelen of nalaten van de andere partij in strijd met de relevante (privacy-)wet- en regelgeving.

11. Geheimhouding

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn zowel GerichtR als Opdrachtgever verplicht tot geheimhouding van  alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatie verschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die hen uit hoofde van de overeenkomst ter kennis is gekomen de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 3. GerichtR heeft het recht de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Opdrachtnemer heeft tevens het recht om behaalde resultaten middels bijvoorbeeld statistieken als referentie te gebruiken voor onder andere potentiële klanten of partners.

12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot geleverde zaken en/of verrichte diensten en werkzaamheden en/of alle hieraan gerelateerde knowhow berusten bij GerichtR of derden-rechthebbenden, en gaan door de overeenkomst met GerichtR niet over op Opdrachtgever, ook niet indien de zaken, diensten of aanverwante knowhow specifiek voor Opdrachtgever zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.
 2. GerichtR heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Indien Opdrachtgever GerichtR verzoekt zaken te (laten) vervaardigen of diensten en werkzaamheden te (laten) verrichten op basis van (digitale) tekeningen, ontwerpen, modellen, specificaties of andere aanwijzingen van Opdrachtgever, dan garandeert Opdrachtgever dat door de vervaardiging of verrichting van die zaken, diensten/of werkzaamheden geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart GerichtR voor aanspraken, van welke aard dan ook, van derden ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis en dergelijke daaronder begrepen.

13. Programmatuur

 1. Eventuele door GerichtR aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie blijven het eigendom van GerichtR of derden-rechthebbenden en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst. Aan Opdrachtgever wordt voor de duur van de overeenkomst een niet exclusief, niet overdraagbaar (al dan niet via sub-licentie) en herroepelijk gebruiksrecht verleend met betrekking tot deze programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. Opdrachtgever gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de programmatuur en gebruikersdocumentatie.
 2. Opdrachtgever zal zich onthouden van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de door GerichtR aan hem ter beschikking gestelde programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de door GerichtR verleende of te verlenen diensten en voor back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal Opdrachtgever alle tekens, die bepalend zijn voor het eigendom en de herkomst van de programmatuur, in stand laten.
 3. Opdrachtgever zal zich onthouden van het (laten) aanbrengen van wijzigingen en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) de door GerichtR aan hem ter beschikking gestelde programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie en/of in of van enige merken, auteursrechten, notices of andere aanduidingen en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze programmatuur en gebruikersdocumentatie.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden gebruik van de door GerichtR aan hem ter beschikking gestelde programmatuur en/of de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te laten maken.

14. Domeinnamen; IP-adressen

 1. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat GerichtR voor Opdrachtgever bemiddelingswerkzaamheden zal verrichten bij het verkrijgen van één of meerdere domeinnamen en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. De aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres is afhankelijk van, en is onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. GerichtR vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van GerichtR, inhoudende dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart GerichtR volledig tegen iedere aanspraak, van welke aard ook, van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam GerichtR geen bemiddeling heeft verleend.

15. Beheer van de systemen van GerichtR

 1. GerichtR is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking of kennisgeving aan Opdrachtgever haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
 2. GerichtR is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login procedure van de door haar verleende of te verlenen diensten.
 3. GerichtR is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke Opdrachtgever lijdt of mocht lijden als gevolg van het bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel.

16. Opschorting; ontbinding

 1. De vorderingen van GerichtR op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 2. indien na het sluiten van de overeenkomst aan GerichtR omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond  geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 3. indien GerichtR gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever en/of indien GerichtR Opdrachtgever gevraagd heeft redelijke zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
 4. indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden te voldoen;
 5. indien GerichtR op enig moment blijkt dat Opdrachtgever valse of verkeerde persoonsgegevens aan GerichtR heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat Opdrachtgever een overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 6. indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met zijn crediteuren ter  afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen voor Opdrachtgever wordt aangevraagd, of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
 7. indien GerichtR aanwijzingen heeft dat door Opdrachtgever misbruik gemaakt wordt van de door GerichtR verleende diensten en/of ter beschikking gestelde programmatuur;
 8. indien Opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
 9. Opdrachtgever dient in geval van een (mogelijk) faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling GerichtR hiervan onverwijld in kennis te stellen.
 10. In de in lid a. van dit artikel genoemde gevallen is GerichtR bevoegd, zonder nadere ingebrekestelling, en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, met onmiddellijke ingang de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder  gehoudenheid van Opdrachtgever die hierdoor door GerichtR geleden schade, van welke aard dan ook, te vergoeden en onverminderd de overigens aan GerichtR toekomende rechten.
 11. GerichtR is gerechtigd Opdrachtgever nadere termijnen of voorwaarden te stellen alvorens haar dienstverlening en/of werkzaamheden te continueren, voor zover deze nadere termijnen en voorwaarden passen binnen het kader van de reeds gemaakte afspraken.
 12. GerichtR is gerechtigd bij ontbinding van de overeenkomst de registratie van de domeinna(a)men van Opdrachtgever ongedaan te maken. Ter zake aanvaardt GerichtR geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard ook, jegens Opdrachtgever en/of derden.

17. Overmacht

 1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van GerichtR geheel of gedeeltelijk opgeschort, en kan Opdrachtgever GerichtR nimmer op de nakoming van haar verplichtingen aanspreken, zolang de overmacht situatie voortduurt, en zonder dat GerichtR aansprakelijk is voor enige vorm van een compensatie aan Opdrachtgever. Van overmacht is sprake indien zich omstandigheden voordoen die de nakoming van de verplichtingen door GerichtR verhinderen en die niet aan GerichtR zijn toe te rekenen, daaronder mede begrepen: oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan GerichtR voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is of de omstandigheid dat een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, zoals maar niet beperkt tot storingen in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen, inclusief  telecommunicatie verbindingen.
 2. Indien door overmacht GerichtR langer dan één maand geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, zij het dat indien GerichtR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar  verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, GerichtR gerechtigd is het reeds uitgevoerde deel c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren en Opdrachtgever  gehouden is deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

18. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het overige in dit artikel bepaalde geldt dat GerichtR jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan GerichtR toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
 2. Indien GerichtR aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid, en het door haar uit te keren schadebedrag, beperkt tot het door haar aan Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst in rekening gebrachte bedrag. Als zodanig kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding door GerichtR, anders dan de in artikel 4 lid c. genoemde restitutie, van welke geleden schade dan ook ontstaan door het aan GerichtR toe te rekenen uitblijven van de levering van de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden.
 3. GerichtR is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill, van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever stelt GerichtR schriftelijk in kennis van enige schade die zich heeft voorgedaan binnen 30 dagen nadat Opdrachtgever dergelijke schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien GerichtR niet binnen voornoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal GerichtR ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade.
 5. Bij het inschakelen door GerichtR van derden en bij het gebruik door GerichtR van apparatuur, software (programmatuur), gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal GerichtR steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. GerichtR is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijke functioneren van door GerichtR bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software (programmatuur), gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk. Indien een beroep van GerichtR op het bepaalde in dit lid c. in rechte niet wordt gehonoreerd, gelden in ieder geval de (overige) aansprakelijkheidsbeperkingen als omschreven in dit artikel.
 6. Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij en/of derden in verband daarmee lijd(t)en of mocht(en) lijden. Ter zake aanvaardt GerichtR geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard ook, jegens Opdrachtgever en/of derden.
 7. Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de aan hem toegekende gebruikers- en domeinnaam, wachtwoorden en e-mailadres. GerichtR is te allen tijde gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. GerichtR is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door Opdrachtgever op de systemen van GerichtR worden geplaatst. Ter zake het in dit artikel bepaalde aanvaardt GerichtR geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard ook, jegens Opdrachtgever en/of derden.
 8. GerichtR is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, aan de zijde van Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van GerichtR
 9. Opdrachtgever vrijwaart GerichtR volledig tegen alle aanspraken van derden, van welke aard ook, ter zake van schade, van welke aard ook, die derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten van GerichtR en/of het Internet door Opdrachtgever.
 10. De aansprakelijkheidsbeperkingen als omschreven in dit artikel gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van GerichtR en/of van haar leidinggevenden.

19. Verval van vorderingen

 1. Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Opdrachtgever jegens GerichtR, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen in ieder geval na verloop van één jaar vanaf het moment waarop Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten worden met een feit op grond waarvan Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens GerichtR kan aanwenden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

20. Overdracht rechten en verplichtingen

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GerichtR, om zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
 2. GerichtR is te allen tijde gerechtigd, en Opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan GerichtR, om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, waaronder begrepen aan GerichtR gelieerde rechtspersonen en ondernemingen.

21. Ongeldige bepalingen

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige of buiten werking gestelde bepaling(en) (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte zal worden gegeven.

22. Toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten tussen GerichtR en Opdrachtgever en deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige overeenkomst tussen partijen en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.